Om mig

Mitt foto
Demokrati för mig är engagemang och det är en stor anledning till att jag är aktiv i Moderaterna, så klart också för att jag delar många av Moderaternas värderingar. Jag vill bidra till ett än bättre samhälle. Jag är uppvuxen i en företagarfamilj i Uppsala där jag även har studerat på universitetet och tagit en fil. kand. med samhällsgeografi som huvudämne och u-landskunskap som biämne. Jag bor nu för tiden i Bromma med min familj. Att det står så mycket om hiv på min blogg är för att jag under dryga 10 år har jobbat med hivprevention. Sen augusti 2013 jobbar jag som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU. Jag har f.n. förtroendeuppdrag i Idrottsnämnden i Stockholm stad och har tidigare varit ordförande i Brommamoderaterna. Jag sitter även i styrelsen för Let's talk HIV. Jag tror på människans förmåga att göra egna val, oavsett vad det gäller här i livet. Allt jag skriver på min blogg är mina privata åsikter.

fredag 17 december 2010

Öppet brev till Gunilla Carlsson om den Globala fonden mot hiv/aids, tbc och malaria


Biståndsminister Gunilla Carlsson,

Med anledning av Globala Fondens styrelsemöte som nu äger rum i Sofia den 13 - 15 december - vill vi härmed uppmärksamma vikten av att Sverige fortsätter ge stöd till det globala hiv- och aidsarbetet.

Hiv och aids är fortfarande ett av de främste samhällshoten i världen. Idag lever över 33 miljoner med hiv och nära 2 miljoner människor dör av aids varje år. UNAIDS understryker i sin senaste rapport att det finns ett akut behov av att öka de internationella insatserna och dela den finansiella bördan, för att epidemin ska kunna fortsätta bromsas effektivt. Idag saknar 10 miljoner människor tillgång till hivbehandling, samtidigt som preventionsarbetet i hårt drabbade länder kräver ökande insatser.

Sverige har under lång tid spelat en viktig roll i det internationella stödet till länder som drabbats hårt av hiv och aids. Sverige bidrar också genom att vara en ledande internationell aktör när det gäller insatser för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), vilka är avgörande frågor för det hivpreventiva arbetet.

Globala Fonden är en av de främsta institutionerna i världen som kanaliserar ekonomiskt bistånd för att bekämpa hiv och aids. I Utrikesdepartementets svenska organisationsbedömning av Globala Fonden (26 november 2010) betonas att Fondens verksamhet är mycket relevant för Sverige med utgångspunkt i millenniemålen, regeringens politik för global utveckling samt policy för Sveriges internationella hiv- och aidsarbete. Vidare framhålls att en uppgift för biståndet är att säkerställa fattiga människors tillgång till hållbara hälsosystem och nödvändiga läkemedel, vilket ligger inom Globala Fondens kärnmandat. Fondens två strategier (en för kvinnor och unga flickor och en för hbt-personer) integrerar dessutom regeringens tematiska prioriteringar för utvecklingssamarbetet - jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Vi organisationer som arbetar med hiv och aids samt SRHR, ser allvarligt på de fall av korruption och oegentligheter som rapporterats inom ramen för Globala Fondens programverksamhet. Vi stödjer fullt ut ett proaktivt och systematiskt arbete mot korruption för att säkerställa att stödet på landnivå går till de utsatta människor som verkligen behöver det. Korruption ska bemötas kraftfullt, oavsett om det sker i Sverige eller i länder som Sverige ger bistånd till.

Vi är dock förvånade över Sveriges beslut att politiskt markera detta gentemot just Globala Fonden, med anledning av att Fonden är föredömligt transparent med ett välutvecklat antikorruptionssystem. När Globala Fondens oberoende revisionsenhet OIG, har identifierat problem, agerar man snabbt för att pengarna skall återbetalas. Förebyggande förskingring hanteras genom specifik utbildning av Globala Fondens personal och lokala revisorer (Local Fund Agents). Förutom OIG, finns ett flertal ytterligare processer och mekanismer i olika led som syftar till att identifiera och hantera risker (vilket ingår i den av styrelsens godkända Risk Management Framework).

UD:s organisationsbedömning av Globala Fonden 2010 ger också ett fortsatt gott betyg gällande Fondens transparens och revision. Bedömningen beskriver att Fondens styrelsebeslut om nolltolerans för korruption ,"whistle blower" funktionen, samt oberoende utvärderingar och revisioner, bidrar till att stärka antikorruptionsarbetet. De strukturella svagheter som finns i systemet såsom system för ansvarsutkrävande på landnivå, bemöts genom nya striktare riktlinjer och att undermåliga revisorer byts ut. Att Globala Fonden och OIG kontinuerligt agerar tydligt för att ytterligare förbättra antikorruptionssystemet är något som många givare betonar som lovvärt.

Vi som skriver detta brev är oroade över att Sveriges beslut om stöd till Globala Fonden ytterligare fördröjs utan sakligt förankrade anledningar. De fem krav som Sverige uttryckt som villkor för fortsatt svenskt stöd är mekanismer som redan finns eller som håller på att bli åtgärdade inom Fonden. Det finns risk att Sveriges frysta stöd kan medföra en motsatt effekt och undergräva transparensen om Sverige fortsätter dra in sitt stöd då "whistle blower" funktionen fungerar och mekanismer som synliggör korruptionsfall finns på plats.

Vi ser utöver detta en risk i Sveriges politiska markering att plötsligt frysa sitt ekonomiska stöd, utan att förvarna andra medlemsländer. Vi anser att Sverige bör, som andra givarländer strävar efter, säkerställa en hållbar och långsiktig finansiering av hiv- och aidsarbetet. Sveriges deltagande ekonomiska mandat och internationella röst behövs, inte bara genom att bidra till ett stärkt gemensamt antikorruptionsarbete utan också som tongivande progressiv hiv/aids och SRHR aktör.

Vi vill därför uppmana den svenska regeringen genom Gunilla Carlsson att snarast påvisa sitt politiska och internationella ansvar genom att synliggöra ett stärkt svenskt ekonomiskt stöd till Globala Fonden mot hiv/aids, tbc och malaria i samband med diskussionerna kring styrelsemötet för det gemensamma arbetet 2011 - 2013.

Med vänliga hälsningar,

Kristina Bolme Kuhn, Ordförande Läkare utan gränser
Åsa Regnér, Generalsekreterare, RFSU
Ulrika Westerlund, Ordförande RFSL
Bo Forsberg, Generalsekreterare Diakonia
Inger Forsgren, Förbundordförande Hiv-Sverige
Gunilla Källenius, Professor Karolinska Institutet, styrelsemedlem Världsinfektionsfonden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar