Om mig

Mitt foto
Demokrati för mig är engagemang och det är en stor anledning till att jag är aktiv i Moderaterna, så klart också för att jag delar många av Moderaternas värderingar. Jag vill bidra till ett än bättre samhälle. Jag är uppvuxen i en företagarfamilj i Uppsala där jag även har studerat på universitetet och tagit en fil. kand. med samhällsgeografi som huvudämne och u-landskunskap som biämne. Jag bor nu för tiden i Bromma med min familj. Att det står så mycket om hiv på min blogg är för att jag under dryga 10 år har jobbat med hivprevention. Sen augusti 2013 jobbar jag som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU. Jag har f.n. förtroendeuppdrag i Idrottsnämnden i Stockholm stad och har tidigare varit ordförande i Brommamoderaterna. Jag sitter även i styrelsen för Let's talk HIV. Jag tror på människans förmåga att göra egna val, oavsett vad det gäller här i livet. Allt jag skriver på min blogg är mina privata åsikter.

torsdag 16 juni 2011

Regeringens nya strategi för funktionshinderpolitiken

"Strategin utgår från de nationella mål som gäller i och den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare (prop. 1999/2000:79). En annan viktig utgångspunkt är de mänskliga rättigheter som slås fast bland annat i efterlevnaden av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och konventionen för barnets rättigheter.

En central del av strategin är att målen ska följas upp och att effekten av insatserna ska kunna mätas på ett bättre sätt. En sammanhållen struktur för uppföljningen och utvärderingen av det funktionshinderpolitiska arbetet presenteras därför i denna strategi. Genom ett uppföljningssystem ska kunskaperna öka kring effekterna av såväl de åtgärder som vidtas i strategin som levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, kommer att få i uppdrag att ansvara för uppföljningen av strategins mål och insatser, samt för att utveckla ett sammanhållet system för att beskriva och analysera utvecklingen.

För att förtydliga de övergripande funktionshinderpolitiska målen har regeringen fastställt inriktningsmål inom nio prioriterade områden. Sjutton myndigheter fick i uppdrag att utarbeta delmål och föreslå insatser för genomförandet av funktionshinderspolitiken inom sina respektive verksamhetsområden.

De insatser som redovisas i strategin korresponderar mot inriktningsmålen inom:
  • Arbetsmarknadspolitiken
  • Socialpolitiken
  • Utbildningspolitiken
  • Transportpolitiken
  • IT-politiken
  • Ökad fysisk tillgänglighet
  • Rättsväsendet
  • Folkhälsopolitiken
  • Kultur, medier och idrott
Utöver dessa områden redovisas även insatserna inom konsumentpolitiken."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar